سیستم‌هاي بیوراکتور محیط فیزیکی و شیمیایی کنترل شدهاي را ایجاد کرده و این توانایی را فراهم میآورد که کشت سه بعدي به صورت خودکار صورت گیرد. با وجود اینکه تکنیک هاي مختلفی براي تولید بافت از طریق بیوراکتور طراحی شده است تا کنون هیچ بیوراکتوري به تنهایی همه نیازهاي پیچیده براي تشکیل بافت در خارج از بدن را برآورده نکرده است. اغلب بیوراکتورها علاوه بر گران بودن، در مراحل اول طراحی و نصب هستند و در سراسر دنیا با توجه به نیازهاي هر آزمایشگاه، بیوراکتور براي یک نوع بافت طراحی میگردد. هدف از ساخت این دستگاه: 1 -طراحی و نصب سیستم بیوراکتور تزریقی جهت کشت سه بعدي سلول براي مهندسی بافت بر اساس اصول مهندسی 2 -قابلیت بکارگیري داربستهاي مختلف با سایزهاي متفاوت، از رگ با قطر 4 میلیمتر تا ناي با قطر. 3 -طراحی و راهاندازي بیوراکتور مورد نظر با حداقل هزینه مربوط به بیوراکتورها. 4 -ایمپلنت داربستهاي کشت داده شده در بیوراکتور طراحی شده در مدل حیوانی. 5 -هدف نهایی ایمپلنت داربستها کشت داده شده در بیوراکتور طراحی شده در بدن انسان