تماس با ما

آدرس: چهارراه پژوهش، دانشگاه یزد، ساختمان فناوری 2 ،واحد 207 ،شرکت زیست فناوران بافت همانندساز مانا

شماره تماس :

09133545856 | 03538309305

ایمیل : histogentex.mana@gmail.com