تست زاویه تماس قطره آب

کاربرد اصلی اندازه‌گیری زاویه تماس تعیین میزان آب‌دوستی، آب‌گریزی، خودتمیزشوندگی، انرژی سطح و سایر خواص سطح است. به این صورت که سطحی که دارای زاویه تماس کوچک‌تر از 90 درجه باشد را آب‌دوست و سطحی که دارای زاویه تماس بزرگ‌تر از 90 درجه باشد را آب‌گریز می‌نامند. هنگامی که زاویه تماس سطح کوچک‌تر از 10 درجه باشد سطح را فوق آب‌دوست و در صورتی که این زاویه بالای 150 درجه و زاویه پسماند آن کوچک‌تر از 10 درجه باشد آن را فوق آب‌گریز می‌نامند.

در این آزمون، قطره‌ای با اندازه مشخص روی نمونه قرار می‌گیرد سپس توسط دوربینی با دقت بالا از قطره، زاویه تماس و خط سه فازی آن در محل برخورد با سطح تصویربرداری می‌شود. سپس به وسیله نرم‌افزار‌های پردازش تصویر، پردازش و زوایا محاسبه می‌شوند.