تست MTT یک روش رنگ سنجشی برای ارزیابی فعالیت متابولیکی سلول است. آنزیم های اکسیدوردوکتاز وابسته به H(P)NAD ، تحت شرایط تعریف شده، تعداد سلول های زنده را منعکس میکنند. این آنزیم ها باعث احیا شدن و شكسته شدن كریستالهاي زرد MTT 3-(4,5- id methylthiazol -2- yl) -شیمیائي فورمول با تترازولیوم رنگ bromide diphenyltetrazolium-5,2 به کریستالهای آبي رنگ نامحلول فورمازان می شوند. در این روش تمام مراحل آزمایش از ابتداي كشت سلولي تا قرائت نتایج با فتومتر، در یك میكروپلیت انجام می شوند لذا تکرار پذیری، دقت و حساسیت آزمایش بالا است