تعیین خواص مکانیکی داربست‌ها

آزمون کشش (Tensile) یکی از آزمون‌های مخرب علم مواد است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک محوری قرار گرفته و تا حد شکست مورد مطالعه قرار می گیرد. از جمله خواصی که به طور مستقیم از طریق آزمون کشش اندازه گیری می شوند عبارتند از مدول یانگ، مقاومت کششی نهایی و بیشترین افزایش طول. نتایج حاصل از آزمون به طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیشبینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می دهد به کار می رود. نمونه کششی، یک نمونه با سطح مقطع استاندارد cm2 در cm 1 بریده شده که داخل دستگاه قرار گرفته و تحت کشش قرار میگیرد تا تغییر شکل و پارگی در نمونه رخ دهد. امروزه پررنگ شدن نقش خواص مکانیکی بسترهای کشت سلول بر سرنوشت و کارکرد سلول های بنیادی و حتی سرطانی، اهمیت تعیین مدول های الاستیسیته مواد سازنده بستر را بیش از پیش نشان داده است.