فرایند الکتروریسي (Electrospinning ) یکی از متداول ترین و محبوب ترین شیوه ها در جهان برای تولید میکرو و نانو الیاف از مواد پلیمري است. مواد پلیمری مورد استفاده که قابلیت تبدیل به نانو الیاف را دارند شامل پلیمرهای طبیعی (ژالتین، کالژن، فیبروئین و ..) و پلیمرهای مصنوعی ( پلیکاپروالکتون، پلیوینیل الکل، پلی الکتی ک اسید و …) می باشند. این شرکت یکی از مراکز پیشرو در کشور در زمینه تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی و بکارگیری آن در حوزه مهندسی بافت ، طب ترمیمی و زخمپوش است که تجربیات حرفه ای خود را در اختیار مراجعان قرار می دهد .